Per Saldo heeft in het licht van de verkiezingen aan politieke partijen gevraagd wat hun standpunt is ten aanzien van het I-PGB.

Pleidooi van Per Saldo:  Wij pleiten voor een geïntegreerd pgb of een integraal persoonsvolgend budget, in de breedste zin des woords; een onafhankelijke indicatiestelling, die een maatwerkindicatie oplevert en die wordt omgezet in een geldbedrag. Daarmee kan men zorg inkopen en kiezen uit gecontracteerde zorg met (wellicht) iets meer waarborgen omtrent kwaliteit, ongecontracteerde zorg (die wat minder mag kosten) of informele zorg tegen een lager tarief. Afspraken en check op haalbaarheid en gehaalde doelen. Over de wetten heen en met aandacht of zelfs toevoeging van aanpalende domeinen als wonen, werken, onderwijs,participatie en vrije tijd. Dan hebben we het over een integraal pgb of integrale persoonsvolgende financiering. Er vanuit gaande dat iedereen zijn leven op zijn eigen manier in wil richten en het recht heeft om hier zelf keuzes in te maken. Dit met het VN-verdrag, inclusie en de Mental Capacity Act (UK) in gedachten.   Wij zouden graag zien dat dit niet alleen op individueel niveau bekeken wordt, maar op gezinsniveau; een gezinsgebonden budget dus. Bij dit alles wordt de cliënt ondersteund door een onafhankelijke cliëntondersteuner, die hij zelf kan ‘inkopen’ en wat meegefinancierd kan worden in het budget.

Reacties politieke partijen: 

GroenLinks: GroenLinks kan zich helemaal vinden in een inclusieve toekomstvisie van de zorg in Nederland. We hebben er dan ook hard voor gepleit om het VN verdrag voor mensen met een handicap te ratificeren en hier ook écht beleid van te maken, zodat toegankelijkheid de norm wordt. Zo pleiten wij ervoor dat ook bestaande bouw wordt getoetst aan dit VN-verdrag. Nederland gedijt het beste in een zo inclusief mogelijke samenleving. Daarnaast willen wij een inclusieve zorg zoveel mogelijk bevorderen door de toegankelijkheid te verbeteren. Daaronder vallen maatregelen zoals het afschaffen van het eigen risico en het maximeren van eigen bijdragen.

PVDA: Ook vindt de PvdA het van groot belang om een integraal pgb mogelijk te maken. Een pgb dat ingezet kan worden voor verschillende aspecten van het leven: ondersteuning bij zorg, onderwijs, werk en vervoer. Hier wordt al mee geëxperimenteerd. Dit experiment moet wat de PvdA betreft uitgebreid worden om in de toekomst tot een integraal pgb te komen. Wij pleiten voor een geïntegreerd pgb of een integraal persoonsvolgend budget, in de breedste zin des woords; een onafhankelijke indicatiestelling, die een maatwerkindicatie oplevert en die wordt omgezet in een geldbedrag. Daarmee kan men zorg inkopen en kiezen uit gecontracteerde zorg met (wellicht) iets meer waarborgen omtrent kwaliteit, ongecontracteerde zorg (die wat minder mag kosten) of informele zorg tegen een lager tarief. Wij zouden graag zien dat dit niet alleen op individueel niveau bekeken wordt, maar op gezinsniveau; een gezinsgebonden budget. Bij dit alles wordt de cliënt ondersteund door een onafhankelijke cliëntondersteuner, die hij zelf kan ‘inkopen’ en die meegefinancierd kan worden in het budget.

VVD: Iedereen in Nederland heeft recht op de beste zorg. Ook als je ouder wordt, één of meerdere chronische ziekten hebt of leeft met een beperking, moet je de regie over je eigen leven kunnen behouden. Daarvoor is het van belang dat je zelf de keuze kunt maken voor een bepaalde zorgverlener of een zorginstelling, waarbij jouw wensen, behoeften en zorgvraag centraal staan. We hebben daarom werk gemaakt van persoonsvolgende bekostiging. Een persoonsgebonden budget kan voor mensen het verschil maken tussen mee blijven doen in de samenleving of aan de zijlijn blijven staan. Daarom vinden we het belangrijk dat de komende jaren gewerkt wordt aan de verdere uitrol van het integraal-persoonsgebonden budget, zodat mensen, als zij gebruik maken van verschillende persoonsgebonden budgetten, dit bij elkaar kunnen voegen. Ook vinden we het belangrijk dat mensen gebruik kunnen blijven maken van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Als er vragen zijn over de zorg, behoefte is aan een luisterend oor of hulp nodig is bij het indienen van een aanvraag, moet de ondersteuner altijd klaar staan. Of het nu gaat om zorg, onderwijs, jeugdhulp, werk of wonen integraal-persoonsgebonden budget, zodat mensen, als zij gebruik maken van verschillende persoonsgebonden budgetten, dit bij elkaar kunnen voegen. Ook vinden we het belangrijk dat mensen gebruik kunnen blijven maken van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Als er vragen zijn over de zorg, behoefte is aan een luisterend oor of hulp nodig is bij het indienen van een aanvraag, moet de ondersteuner altijd klaar staan. Of het nu gaat om zorg, onderwijs, jeugdhulp, werk of wonen.

 CU: Vindt het heel belangrijk om de zorg en ondersteuning die mensen nodig hebben integraal te bekijken. Hierbij mogen schotten tussen de verschillende zorgwetten geen belemmeringen vormen en kan er meer ruimte komen voor maatwerk via een geïntegreerd pgb of een integraal persoonsvolgend budget. Om de zorg betaalbaar te houden is het inderdaad goed om onderscheid te maken tussen gecontracteerde en ongecontracteerde zorg. Hierbij dient wel altijd de kwaliteit van de zorg gewaarborgd te zijn. Een gezinsgebonden budget sluit aan bij de wens van de CU om zorg- en hulpverleningsinstanties die betrokken zijn bij een gezin meer te laten samenwerken. Dit vergt wel nadere doordenking.

 SP: De SP ondersteunt voluit dat onze samenleving inclusief wordt en dat als het nodig is er goede zorg beschikbaar moet zijn, op maat van de persoon of het gezin. De regie over de zorg behoort iedereen toe en niet alleen mensen die een budget kunnen (laten) beheren. Het VN-verdrag stelt ons voor de taak voor alle onderdelen van de samenleving, dus ook van de zorg, ondersteuning en hulp de toegang tot de samenleving en de regie over het eigen leven tot kern te maken. Het pgb is een mooi hulpmiddel wat ons veel leert over hoe de zorg georganiseerd kan worden. Zij mag alleen nooit worden tot de enige vorm waarin eigen regie en zorg op maat mogelijk is. Wij zijn het dus met Per Saldo oneens dat het toekomstbeeld van de zorg enkel en alleen gelegen is het persoonsgebonden budget.

D66 staat voor de vrijheid om jezelf te zijn, voor iedereen. Ook mensen met een beperking of een aandoening moeten die vrijheid hebben om in de samenleving volop mee te kunnen doen en hun leven in te richten op de manier zoals zij dat willen. Wij delen daarom de visie van Per Saldo om inclusie als uitgangspunt te nemen. Omdat D66 de patiënt centraal wil zetten, en we van mening zijn dat dit nog beter kan, willen we experimenten toestaan. We zijn, net als Per Saldo, voorstander van een geïntegreerd of integraal pgb. Daar hebben we ook in de Tweede Kamer, samen met GroenLinks, voorstellen voor gedaan. Kortom, D66 blijft voorstander van meer persoonsgebonden budgetten die patiënten de regie geven over de inrichting en invulling van hun zorg. Persoonsvolgende financiering volgt de gebruiker. Voor D66 is persoonsvolgende financiering zeker interessant. Daarom ondersteunen wij ook de pilots die nu worden uitgevoerd. Zo kunnen we kijken hoe de patiënt de volledige regie en keuze vrijheid kan krijgen, welke voorwaarden de overheid daarvoor moet scheppen en hoe de regeldruk niet toeneemt. Hoe de ideale vorm er precies uitziet moet blijken uit de diverse pilots die op dit moment lopen, maar een van de manieren zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de mensen een ‘digitaal’ rugzakje krijgen met‘ virtueel geld’ wat meegenomen kan worden naar zorgaanbieders.

CDA: Ook het CDA is voorstander van een inclusieve samenleving. Door de ratificering van het VN verdrag komt het nu aan op uitvoering van dit verdrag. Het CDA vindt dat de overheid en de politiek uit moeten stralen en moet werken aan een inclusieve samenleving. Daar mee bedoelen wij dat iedereen op zijn eigen niveau mee moeten kunnen doen. Het CDA heeft een eerste stap gezet om een preambule in het VN verdrag op te nemen. Ieder mens moet in staat worden gesteld aansluitend bij zijn eigen mogelijkheden autonoom te zijn. En voor een inclusieve samenleving kan voor mensen met beperkingen het persoonsvolgend budget, verkregen via een onafhankelijke indicatiestelling een prima instrument zijn om het eigen leven vorm te geven nemen. Ieder mens moet in staat worden gesteld aansluitend bij zijn eigen mogelijkheden autonoom te zijn. En voor een inclusieve samenleving kan voor mensen met beperkingen het persoonsvolgend budget, verkregen via een onafhankelijke indicatiestelling een prima instrument zijn om het eigen leven vorm te geven.

SGP: Zoals bij de andere vragen is toegelicht, is de SGP een groot voorstander van keuzevrijheid en eigen regie. Veel elementen in het toekomstbeeld van Per Saldo kunnen daar een bijdrage aan leveren.

50Plus: Zoals al bij vraag 2 ter sprake kwam: het past bij de huidige tijd dat mensen hun eigen zorg willen en kunnen organiseren. Natuurlijk is niet iedereen daartoe in staat of bereid, maar de mogelijkheid moet, binnen de grenzen van het redelijke, altijd beschikbaar zijn.

PVV: Inclusie is een nieuw modewoord dat in onze beleving weinig concreet is. We willen 1 levensbrede indicatie met 1 totaalbudget. We zijn niet voor gezinsbudgetten. Het pgb is, wat het zegt persoonsgebonden. Daarnaast zijn we voor vermindering van de verantwoording.