Interview wethouder Yolan Koster en projectleider Rudy Bonnet over voortgang pilots mei 2017

https://bureaudehelling.nl/artikel/het-i-pgb-een-guerrilla-tegen-systeemterreur

Artikel IPGB in Binnenlands Bestuur

De gemeenten Delft en Woerden hebben sinds eind 2015 van het Ministerie van VWS de ruimte gekregen om te experimenteren met een integraal PGB. Dat betekent een nog voortvarender aanpak van de decentralisatie van ondersteuningstaken. Deze gemeenten willen een verbinding leggen tussen de versplinterde regelingen en financieringsstromingen. Zo krijgen bewoners meer keuzevrijheid en autonomie, met […]

Per Saldo heeft in het licht van de verkiezingen aan politieke partijen gevraagd wat hun standpunt is ten aanzien van het I-PGB.

Pleidooi van Per Saldo:  Wij pleiten voor een geïntegreerd pgb of een integraal persoonsvolgend budget, in de breedste zin des woords; een onafhankelijke indicatiestelling, die een maatwerkindicatie oplevert en die wordt omgezet in een geldbedrag. Daarmee kan men zorg inkopen en kiezen uit gecontracteerde zorg met (wellicht) iets meer waarborgen omtrent kwaliteit, ongecontracteerde zorg (die […]

Artikel Zorgvisie; Verlost van bureaucratie

Keuzevrijheid en eigen regie zonder loodzware administratieve lasten. Dat biedt het integraal persoonsgebonden budget (i-pgb). Om de pilot in twee gemeenten van de grond te krijgen, was wel een tijdelijke AMvB nodig.  Lees verder in het artikel: Artikel Zorgvisie

Nieuwsbrief winter 2016

Nieuwsbrief 8:   IPGB nieuwsbrief 8, winter 2016

Regering verruimt mogelijkheden voor een integraal pgb

Met de onlangs van kracht geworden Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) met betrekking tot het uitvoeren van een integraal PGB verruimt de regering voor de gemeenten Delft en Woerden tijdelijk de mogelijkheden om te experimenteren met het pgb. De AMVB maakt het wettelijk mogelijk dat er een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, […]

Memo bevindingen interviews deelnemers I-PGB + Q&A

TNO heeft in  opdracht van de pilot interviews afgenomen onder de deelnemers. De bevindingen hiervan zijn in een memo geplaatst. Deze bevindingen zijn tevens gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor de de deelnemers van het i-pgb.  De vragen en antwoorden van de bijeenkomst  zijn toegevoegd aan de memo. De memo kunt u hier vinden: Memo bevindingen […]

Nieuwsbrief zomer 2016

Nieuwsbrief 7: IPGB nieuwsbrief 7, zomer 2016

Artikel IPGB in nieuwsbrief AVI

Avi (Aandacht voor Iedereen) organiseerde een rondetafelgesprek over het iPGB. Dit gesprek ging over de voordelen van een iPGB en over het invoeren ervan op lokaal niveau. Het doel van de bijeenkomst was om belangenbehartigers, Wmo-raadsleden en gemeenten te inspireren om het onderwerp integraal-PGB op de lokale agenda te zetten. Over het gesprek is een artikel […]