De pilot i-pgb bestaat uit twee fasen:

Fase 1: Ontwikkelen van de inhoud en werkwijzen van het i-pgb

In samenwerking met huidige en toekomstige pgb-gebruikers, relevante maatschappelijke organisaties en medewerkers van Per Saldo, de werkgroep Vanuit autisme bekeken en de gemeente Woerden wordt het i-pgb in de praktijk vorm gegeven en worden alle werkwijzen en formats die daar bij horen ontwikkeld. Institutionele en wettelijke belemmeringen die in de praktijk ervaren worden om te komen tot een i-pgb worden in een coalitie van partners uit de weg geruimd.

Naast de beide gemeenten (Delft en Woerden) worden in ieder geval de volgende partners betrokken bij de coalitievorming: De ministeries van SZW, OCW, VWS, J&V en BZK, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV, de VNG, vertegenwoordigers van vervoer/mobiliteit, zorgverzekeraars, zorgkantoren en de samenwerkingsverbanden onderwijs.

Fase 2: Proef met het i-pgb

Aan de daadwerkelijke pilot, het in de praktijk experimenteren met het i-pgb, nemen inwoners/huishoudens uit Woerden deel. Alle deelnemers aan de pilot maken gebruik van twee of meer regelingen in het brede sociaal domein (werk en inkomen, jeugdhulp, Wmo, passend onderwijs, schuldhulpverlening, diensten die vallen onder de zorgverzekeringswet, de wet langdurige zorg, enzovoort).

Meer lezen? De eerste opzet van het projectplan (2015) van de pilot i-pgb vindt u hier (PDF).

Aan de pilot nemen inmiddels een beperkt aantal inwoners/huishoudens deel. Wilt u deelnemen aan de pilot i-pgb of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente Woerden.
De contactgegevens vindt u hier