Een voorbeeld per 1 januari 2015
Met ingang van 1 januari 2015 bestaan er vier verschillende pgb’s:
– Pgb Wmo
– Pgb Jeugdhulp
– Pgb Zorgverzekeringswet
– Pgb Wet langdurige zorg

Wanneer u (of uw kind) bijvoorbeeld  een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging en u kiest voor een pgb,  dan krijgt u in 2015 een pgb van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) én de zorgverzekeraar (Zvw).
Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan de ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan ondersteuning waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

U heeft in dit geval te maken met twee afzonderlijke pgb’s, van twee verschillende instanties. U moet dus bij twee ‘loketten’ uw aanvraag voor een pgb indienen. Door beide instanties wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor ‘hun’ pgb. Deze beoordeling vindt plaats zonder dat naar uw totale situatie, in samenhang, gekeken wordt. Het gebruik van deze verschillende pgb’s dient u apart te verantwoorden.

Hetzelfde voorbeeld in de pilot
Wanneer u deelneemt aan de pilot en u (of uw kind) heeft begeleiding, verzorging én verpleging nodig dan maakt u zelf een ondersteuningsplan.
In dit plan beschrijft u welke ondersteuning u wanneer en waar nodig hebt. Ook beschrijft u door wie u ondersteund wilt worden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor één vaste ondersteuner die u helpt bij het wassen en aankleden, die voor uw eten zorgt, die uw huis schoonmaakt, die zorgt voor het vervoer naar en van uw werk en u ondersteunt op uw werkplek. Ook kunt u er voor kiezen een deel van de ondersteuning zelf in te kopen met een i-pgb en een ander deel te regelen via zorg in natura (ZIN).

Op deze manier ontstaat een ondersteuningsplan dat helemaal is aangepast aan uw wensen en uw specifieke situatie.

Het door u geschreven ondersteuningsplan stuurt u op naar uw gemeente. Die beoordeelt, in gesprek met u,  uw plan en kent u één budget -het i-pgb- toe. Hiermee kunt u alle ondersteuning die beschreven staat in het ondersteuningsplan inkopen bij de ondersteuner die u zelf kiest. Bovendien geldt het ondersteuningsplan als toegang tot die ondersteuning. Dit betekent dat u geen ingewikkelde (her)indicatieprocedures hoeft te doorlopen.